Photo of V.V. Voevodsky
IX International Voevodsky Conference
Physics and Chemistry of Elementary Chemical Processes (VVV-100)
Dedicated to th 100th anniversary of Academician Vladislav Voevodsky
Novosibirsk, Russia, June 25-30, 2017
Committees
Advisory Committee

Sergey M. Aldoshin (Presidium of the Russian Academy of Sciences, Moscow)
Vylen V. Azatyan (Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science,
          Chernogolovka)
Elena G. Bagryanskaya (Institute of Organic Chemistry, Novosibirsk)
Nikolay M. Bazhin (Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novosibirsk)
Sergey A. Dzuba (Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novosibirsk)
Mikhail P. Fedoruk (Novosibirsk State University)
Jack H. Freed (Cornell University, Ithaca, New York, USA)
Robert Kaptein (Utrecht University, Utrecht, The Netherlands)
Gertz I. Likhtenshtein (Ben-Gurion University, Beer Sheva, Israel)
Wolfgang Lubitz (Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion,
          Muelheim an der Ruhr, Germany)
Klaus Moebius (Free University Berlin, Berlin, Germany)
Yuriy N. Molin (Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novosibirsk)
Victor A. Nadtochenko (Institute of Chemical Physics, Moscow)
Victor I. Ovcharenko (International Tomography Center, Novosibirsk)
Valentin N. Parmon (Institute of Catalysis, Novosibirsk)
Renad Z. Sagdeev  (International Tomography Center, Novosibirsk)
Kev M. Salikhov (Physical-Technical Institute, Kazan)
Yuriy D. Tsvetkov (Institute of Chemical Kinetics and Combustion, Novosibirsk)
Organizing Committee

Renad Z. Sagdeev Co-chairperson
Victor A. Bagryansky Co-chairperson
Petr A. Purtov Vice-chairperson
Matvey V. Fedin Vice-chairperson
Dmitri V. Stass Scientific Secretary
Marianna V. Voevodskaya
Evgeny M. Glebov
Aleksandra V. Kim
Alexander I. Kokorin
Leonid V. Kulik
Anatoly R. Melnikov
Vyacheslav M. Nekipelov
Svetlana S. Petrova
Vladimir A. Reznikov
Andrey G. Shmakov
Sergey L. Veber